กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายประสิทธิ์ บือราเฮง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอับดุลวาเฮด อูเซ็ง
ครู คศ.2

นางสาวนูรอีราวานี กูโน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางทัศนีย์ ตาหมาด
พนักงานราชการ