กลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นายมูหามะ แวนาซา
วิทยากร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายรัสดี มะแอ
วิทยากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายตัรมีซี หะยีมะ
วิทยากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายมาหะมะซากี นิอูมา
วิทยากร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายมูหามะฟัยโซร์ สือนิ
วิทยากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายมูหามะ ยูนุ๊
วิทยากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปาอีซ๊ะ สะมะยา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางแวรอฮนา มะสาอิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวซารีปะ หะมะ
วิทยากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวลีซาวาตี แมเร๊าะ
วิทยากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวฮาลีเย๊าะ ดอเล๊าะ
วิทยากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนาสีเราะห์ กาเจ
วิทยากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3