กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอมรา ดับพันธ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0896535624

นางนิรันดร์ เทียนแขวะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางฟาดีละ ยีหมัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนฤมล ลอองศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางยามีล๊ะ เกษตรกาลาม์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1