กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอมรา ดับพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิรันดร์ เทียนแขวะ
ครู คศ.3

นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ครู คศ.2

นางฟาดีละ ยีหมัด
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล แก้วโต
ครู คศ.1

นางยามีล๊ะ เกษตรกาลาม์
พนักงานราชการ