คณะผู้บริหาร

นางนาตยา อดิศัยนิกร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0869493023
อีเมล์ : tungung2007@gmail.com

นายวิโรจน์ เดิมแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0959142919
อีเมล์ : wirotdermkaew230@gmail.com

นางไซณี บินอาลี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0810964453
อีเมล์ : nee.zainee@gmail.com

นายทนต์ รามแก้ว
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0831700732
อีเมล์ : ton_112523@hotmail.com

นางสงวน บุญหนิ
หัวหน้างานบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0817980451
อีเมล์ : Deang2014@gmail.com

นายสุกหลี บิลหมัด
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0612033376
อีเมล์ : binmatsukli@gmail.com