คณะผู้บริหาร

นางนาตยา อดิศัยนิกร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิโรจน์ เดิมแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางไซณี บินอาลี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายทนต์ รามแก้ว
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสงวน บุญหนิ
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ