กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนูร์อาสีรอฮ์ ตันยีนายู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : nurarsiroh@gmail.com

นายสุกหลี บิลหมัด
ครู คศ.2

นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายตอปา อาแวแม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2