กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนูร์อาสีรอฮ์ ตันยีนายู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางกฤษณา บุณรัตน์
ครู คศ.2

นายสุกหลี บิลหมัด
ครู คศ.1

นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ
ครู คศ.1

นายตอปา อาแวแม
พนักงานราชการ