กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : fatimaza_pm@hotmail.com

นายอภิสิทธิ์ เจะจาโรจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธัญญา หลีเผือด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : tanyaleepuad@gmail.com

นางพรรณทิพย์ เพ็ญจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฟาดีละห์ อูมูดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศุภมาส ไชยรัตน์
ครู คศ.1