กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุรีพร มณีแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางไซณี บินอาลี
ครู คศ.2

นางทัศมน แดงปง
ครู คศ.2