กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวชลาลัย เอ็มเล่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายทนต์ รามแก้ว
ครู คศ.3

นางสมพร หมานนุ้ย
ครู คศ.3