กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวชลาลัย เอ็มเล่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทนต์ รามแก้ว
ครู คศ.3

นางสมพร หมานนุ้ย
ครู คศ.2