หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านตาบา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังนี้
  1. ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 – 3
  2. ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
  3. ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
  4. หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม