เครื่องแบบนักเรียน
ชุดนักเรียนชาย ระดับชั้นอนุบาล
ชุดนักเรียนหญิง ระดับชั้นอนุบาล
ชุดพละนักเรียนชาย ระดับชั้นอนุบาล
ชุดพละนักเรียนหญิง ระดับชั้นอนุบาล