กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอิลฮัม หะยีมะสาและ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสงวน บุญหนิ
ครู คศ.3

นางขนิษฐา เก็บบุญเกิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2