กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสงวน บุญหนิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางขนิษฐา เก็บบุญเกิด
ครู คศ.2

นางระเบียบ อินทร์รักษ์
ครู คศ.2