คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านตาบา  
          1. นายกูรอฮิง  พระศรีณวงค์      ผู้ทรงคุณวุฒิ                            ประธานกรรมการ
          2. นางนิแอเซ๊าะ  นิเฮาะ           ผู้แทนผู้ปกครอง                        กรรมการ
          3. นางเพ็ญศรี  วิจิตรโสภา         ผู้แทนครู                                 กรรมการ
          4. นางฮาสีย๊ะ อาโรง                ผู้แทนศิษย์เก่า                          กรรมการ                  
          5. นายอับดุลรอหิง  บินมะตอเห  ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ
          6. นายซะอูรี  เจ๊ะบอสู             ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น      กรรมการ
          7. นายบือราเฮง  อูเซ็ง             ผู้แทนองค์กรทางศาสนา            กรรมการ
          8. นายมะยูโซ๊ะ  มะ                ผู้แทนองค์กรทางศาสนา              กรรมการ
          9. นางวิภา อุเซ็ง                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ
        10. นายมาหามะ  ยูโซ๊ะ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ
        11. นายอูเซ็ง  สะแปอิง            ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ
        12. นายอนุสนธิ์ อูมูดี               ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ
        13. นางสาวไซนูณ  ช้างวงษ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ
        14. นางบัวผัด  สายวงค์เดือน     ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ
        15. นางนาตยา  อดิศัยนิกร       ผู้อำนวยการโรงเรียน                  กรรมการและเลขานุการ