กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิชาติ เพชรแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอามาน เปาะเยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1