กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอภิชาติ เพชรแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายอามาน เปาะเยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : amarn.2522@gmail.com