โครงการโรงเรียนประชารัฐ
การรายงานตัว มอบตัวนักเรียนประชารัฐ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประจำพัก-นอน) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนบ้านตาบา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประจำพัก-นอน) ประจำปีการศึกษา 2564
นักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติให้มารายงานตัวในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 8.30 -16.30 น.ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนบ้านตาบาทั้งนี้ให้ถือมาตรการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 เมื่อเข้ามาในโรงเรียนบ้านตาบา ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1.สวมใส่หน้ากากอนามัย
2.เว้นระยะห่าง
3.รักษาความสะอาด
4.ล้างมือที่จุดจ่ายแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่
เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนโครงการประชารัฐ
วันที่ 19 เมษายน 2564 นางนาตยา อดิศัยนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาบา มอบหมายนายวิโรจน์ เดิมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาบา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตาบาให้การต้อนรับนายธีระพล เพ็ชรนิล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนประจำพักนอน)โรงเรียนบ้านตาบา ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้นำศาสนา ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนบ้านตาบา