ข่าวสถานศึกษา @สพป.นราธิวาส 2
การจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ ช่างตัดผมชาย
การจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนในรูปแบบออนไลน์
ร่วมรับฟังและรับชมงานเสวนา เรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
การมอบอาหารเสริมนมโรงเรียน ตามโครงการ “นมโรงเรียน”
กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 (DMC, B-OBEC)
กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วของโรงเรียน
เวรรักษาสถานที่ราชการ
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ โรงเรียนบ้านตาบา
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
ประชุมระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center
นิเทศ ติดตาม ให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านตาบา
การนิเทศการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
Big Cleaning Day
การประชุมโครงการอิ่มนี้ เพื่อน้อง ปี2565
การจัดตารางเรียนตารางสอน โรงเรียนบ้านตาบา ภาคเรียนที่ 1/2565
การประชุมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การประชุมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน
รับฟังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565
ร่วมมอบพัดลม Hatari 16 นิ้ว เพื่อส่งมอบให้เหล่ากาชาด ปี 2565
การประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565
การอบรมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
การประกวดตราสัญลักษณ์ วันเด็กแห่งชาติ
การนำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะสู่ห้องเรียน
ประชุมติดตามความก้าวหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมการนำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะสู่ชั้นเรียน